KODEKS POSTĘPOWANIA

Wspólna odpowiedzialność w całym łańcuchu dostaw

Wszyscy pracownicy i menedżerowie B-COMMAND są zaangażowani w społecznie odpowiedzialny ład korporacyjny. Poniższe zasady są w dużej mierze częścią misji firmy i odzwierciedlają nasze wartości i zasady. W całym łańcuchu dostaw pracujemy nad przestrzeganiem następujących zasad w zakresie warunków pracy, standardów socjalnych, warunków konkurencji, zasad etycznych i przejrzystości. Traktujemy to jako nasz społeczny obowiązek i wyznaczamy te standardy dla wszystkich partnerów, z którymi współpracujemy.

1. zachowanie

B-COMMAND prowadzi swoją działalność prawidłowo i zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi. Księgi rachunkowe prowadzimy prawidłowo. B-COMMAND w żadnym wypadku nie będzie współpracował w popełnianiu jakichkolwiek przestępstw skarbowych lub środowiskowych.

2. zgodność z przepisami prawa

B-COMMAND wspiera prawa człowieka i związane z nimi umowy międzynarodowe. BOXEXPERT w pełni i aktywnie przestrzega praw i przepisów obowiązujących w krajach, w których B-COMMAND prowadzi działalność, w tym praw i przepisów ILO i ONZ. Obejmuje to przepisy przeciwko nieuczciwej konkurencji.

3. przekupstwo i korupcja

B-COMMAND nie oferuje, nie obiecuje, nie prosi, nie żąda ani nie przyjmuje łapówek ani innych niestosownych korzyści w celu utrzymania klienta, zabezpieczenia transakcji lub wywarcia wpływu na decyzje lub działania agencji rządowych. B-COMMAND zawsze postępuje w sposób oparty na uczciwości i zgodności z obowiązującymi normami krajowymi i międzynarodowymi.

4. relacje z klientami

B-COMMAND zdobywa zaufanie swoich klientów gwarantując im jakość. BOXEXPERT zawsze stara się oferować konkurencyjne usługi i produkty na rynku krajowym i międzynarodowym, aby tworzyć wartość dla swoich klientów. B-COMMAND informuje swoich klientów i dostawców o Kodeksie Postępowania.

5. relacje z personelem

B-COMMAND aktywnie działa na rzecz stworzenia dobrego środowiska pracy w celu zmniejszenia absencji pracowników z powodu chorób, wypadków przy pracy, urazów związanych z pracą oraz uzależnień od narkotyków. B-COMMAND oferuje firmowy serwis medyczny. Przemoc, groźby, agresywne zachowanie, zastraszanie, obelgi i podobne zachowania nie będą tolerowane w miejscu pracy.

6. wolność zrzeszania się pracowników

B-COMMAND respektuje prawo pracowników do tworzenia rad zakładowych lub członkostwa w takich przedstawicielstwach pracowniczych.

7. praca dzieci

B-COMMAND nie toleruje pracy dzieci ani jakiegokolwiek wykorzystywania dzieci i młodzieży. Minimalny wiek do zatrudnienia w B-COMMAND to 15 lat. Od dostawców oczekuje się, że nie będą zatrudniać młodych ludzi poniżej 15 roku życia.

8. praca przymusowa

B-COMMAND nie toleruje pracy przymusowej w grupie przedsiębiorstw lub wśród swoich partnerów biznesowych.

9. dyskryminacja

B-COMMAND zapewnia sprawiedliwe warunki pracy i możliwości wszystkim pracownikom; bez rozróżnień i dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność, orientację religijną lub seksualną. B-COMMAND nie akceptuje żadnej formy propagandy politycznej, religijnej lub jakiejkolwiek innej w miejscu pracy.

10. dokumentacja stosunku pracy, wynagrodzenie

B-COMMAND zawiera z pracownikami pisemne umowy o pracę. Obejmują one obowiązujące standardy pracy i zabezpieczenia społecznego. B-COMMAND zapewnia, że wynagrodzenia wypłacane pracownikom są zgodne z branżową lub ustawową płacą minimalną. Z reguły czas pracy nie powinien przekraczać 40 godzin tygodniowo. Godziny pracy muszą być zgodne z obowiązującym prawem i odpowiednimi przepisami MOP, w zależności od tego, które z nich są bardziej restrykcyjne. Pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych. Po 6 dniach pracy należy przyznać cały dzień wolny.

11. poprawa ochrony środowiska

B-COMMAND stworzył plan działania w celu zmierzenia i poprawy efektywności działań firmy w zakresie redukcji imisji i emisji oraz zużycia zasobów.

12. stosunki z innymi podmiotami

B-COMMAND oczekuje, że wszyscy dostawcy również spełnią powyższe wymagania. Przy ocenie i wyborze dostawców, podwykonawców i partnerów przez B-COMMAND spełnienie wymogów Kodeksu Postępowania jest ważnym kryterium.