Wyłącznik główny do sterowania maszyną - Wyłącznik przeciążeniowy z funkcją zatrzymania awaryjnego

Wyłącznik główny do bezpiecznego sterowania maszyną i ochrony personelu

Wyłączniki główne to elementarne urządzenia przełączające i ochronne do bezpiecznego sterowania maszyną. Mogą być one stosowane np. jako wyłączniki naprawcze do szybkiego wyłączania dużych maszyn i systemów, co pozwala na bezpieczne przeprowadzanie prac konserwacyjnych. Funkcja zatrzymania awaryjnego może być wykorzystywana do ochrony urządzeń i personelu obsługującego w sytuacjach niebezpiecznych oraz przed nadmiarem prądu, błędami w przełączaniu i porażeniami elektrycznymi. Jednocześnie służą one do autonomicznego, bezpiecznego i delikatnego sterowania maszynami lub do prostego ręcznego włączania i wyłączania. Nawiasem mówiąc, każdy z nas codziennie używa wyłączników przeciążeniowych, czyli wyłącznika światła. Ściśle mówiąc, jest to jednak zazwyczaj czysty wyłącznik obciążenia.

Istnieją różne typy wyłączników głównych, a mianowicie rozłączniki, wyłączniki, wyłączniki obciążenia, izolatory i wyłączniki awaryjne. Rozłączniki, znane również jako wyłączniki naprawcze lub wyłączniki awaryjne, łączą w sobie kilka z tych funkcji. Są to jednocześnie rozłączniki i odłączniki.

O ile wyłączniki odbiorcze opisują wszystkie te główne wyłączniki, które służą do prostego, a przede wszystkim ręcznego otwierania i zamykania obwodów za pomocą rąk (np. wyłączniki oświetleniowe), to rozłączniki (w skrócie: izolatory) działają m.in. jako zabezpieczenie przed niezamierzonym otwarciem i zamknięciem pod dużym obciążeniem. Są one również znane jako wyłączniki wysokiego napięcia i mają bardzo małą zdolność przełączania, a pozycja wyłącznika jest zawsze wyraźnie widoczna. Posiadają one również wspomniane już zabezpieczenie przeciwprzepięciowe w przypadku nadmiaru prądu. W odróżnieniu od wyłączników przeciążeniowych, rozłączniki mogą być stosowane do przełączania i sterowania silnikami, tj. sterowania maszynami.

Wyłączniki przeciążeniowe łączą teraz – jak sama nazwa wskazuje – te dwa typy wyłączników i spełniają zarówno wymagania dotyczące autonomicznego sterowania maszyną (np. jako zabezpieczenie przed zwarciami i przepięciami), jak i wymagania dotyczące obsługi ręcznej lub ręcznego otwierania i zamykania obwodów (np. do włączania i wyłączania maszyn lub silników). W ten sposób zabezpieczają one maszyny przed nadmiarem prądu i mogą być jednocześnie stosowane jako wyłączniki awaryjne lub naprawcze do szybkiego i niezawodnego wyłączania zakładów przemysłowych. Na przykład, w przypadku trwających prac naprawczych lub w celu ochrony pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym lub wypadkiem. Innymi słowy, służą one w równej mierze do przełączania i ochrony urządzeń i personelu obsługującego. W tym celu działają one w zakresie rozłączania, przełączania prądów zwarciowych (zabezpieczenie przed przetężeniem i porażeniem prądem elektrycznym) oraz jako wyłączniki obciążenia silników (włączniki i wyłączniki).

Innym typem wyłącznika głównego jest tzw. wyłącznik automatyczny. W odróżnieniu od wszystkich innych wyłączników głównych, nadają się one również do wysokich prądów i mogą utrzymywać te prądy zwarciowe lub przeciążeniowe przez określony czas, aby następnie bezpiecznie wyłączyć urządzenie bez uszkodzenia silnika lub personelu. Istnieją dwa typy wyłączników, a mianowicie ACB (Air Circuit Breaker) i MCCB (Moulded Case Circuit Breaker). W języku niemieckim są one również nazywane wyłącznikami otwartymi lub kompaktowymi. Główną różnicą jest tu obudowa. Centrale MCCB posiadają obudowę wykonaną z materiału izolacyjnego, która zamyka wszystkie elementy wyłącznika głównego, natomiast centrale ACB są zaprojektowane tak, aby jak najdłużej pozostawały zamknięte. Dlatego są one izolowane powietrzem i dostępne do montażu na stałe lub jako wyłączniki z obudową (technologia wycofywania).

Zadania rozłączników w układzie sterowania maszyny

W sterowaniu maszynami silników mogą szybko wystąpić tak zwane migawki napięcia. Przejawiają się one w tak zwanych łukach przełączających. Występują one zawsze wtedy, gdy dwie części przewodzące prąd nie mają wystarczającej odległości od siebie lub nie są wystarczająco izolowane. Przy okazji, nie musi to być koniecznie dwa elementy. Zna się charakterystyczne łuki np. z linii napowietrznych systemów kolejowych. Jeśli ktoś zbliży się za bardzo do tych przewodów wysokiego napięcia, wystąpią również migawki napięcia. Z jednej strony może to stanowić zagrożenie dla życia ludzi, ale także ogromnie skraca żywotność podzespołów maszyny dotkniętych niezamierzonymi impulsami napięcia, jeśli nie zniszczy ich nawet bezpośrednio.

Jeśli teraz przerwiesz przepływ prądu za pomocą wyłącznika głównego, może się tu również pojawić miganie napięcia, a mianowicie pomiędzy stykami. Podczas rozłączania, odległość między nimi nie jest wystarczająca dla skutecznej izolacji. Łuk pojawia się, gdy pomiędzy dwoma stykami znajduje się gaz, ponieważ jest on zjonizowany do wysokiej różnicy napięcia, a wyładowanie gazowe odbywa się w postaci łuku. I to jest właśnie to zagrożenie dla personelu obsługującego i maszyn, któremu zapobiegają rozłączniki obciążenia. Dzieje się tak dlatego, że łuk powstały w wyniku przerwania przepływu prądu nadal przewodzi prąd pomiędzy komponentami pomimo ich odłączenia, do tego stopnia, że są one całkowicie zniszczone lub przynajmniej uszkodzone.

To właśnie tutaj powstają wyłączniki i rozłączniki. Są one wyposażone zarówno w odpowiednie mechanizmy zabezpieczające, które zapobiegają pulsowaniu napięcia, jak i w komponenty umożliwiające przełączanie sterowania maszyny. Dzięki temu mogą one jednocześnie chronić komponenty i osoby oraz sterować przełączaniem urządzeń.

Rozłączniki izolacyjne są wydajne i wielofunkcyjne

Wyłączniki główne są stosowane jako rozłączniki przede wszystkim w systemach rozdzielczych niskiego napięcia. Instalacja rozłącznika umożliwia rezygnację z normalnych rozłączników w sterowaniu maszynami Państwa urządzeń. Wyłączniki przeciążeniowe są zatem nie tylko bezpieczne i skuteczne, ale także ekonomiczne i wydajne, szczególnie w małych systemach rozdzielczych.

Zwiększają one bezpieczeństwo w porównaniu z rozłącznikami, mogą być stosowane w połączeniu z dołączonymi bezpiecznikami dużej mocy, tj. wyłącznikami automatycznymi, nawet w sieciach o wyższych wartościach znamionowych zwarć oraz umożliwiają przełączanie nieobciążonych i obciążonych transformatorów, kabli i linii napowietrznych w zakresie średnich napięć, a także kondensatorów kompensacji prądu biernego. Ponadto mogą być one również stosowane do łączenia szyn zbiorczych. W zakresie niskich napięć są one również idealne do przerywania głównych obwodów głównego systemu rozdzielczego, tzn. również jako wyłączniki awaryjne.

Są one również znane jako wyłączniki naprawcze, ponieważ umożliwiają odłączenie urządzeń od sieci niezależnie od wyłącznika automatycznego, co pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu. Jednocześnie funkcja ta umożliwia stosowanie wyłączników głównych również jako wyłączników stopu awaryjnego, choć w tym przypadku muszą one spełniać pewne odrębne wymagania.

Jakie przepisy regulują wymagania dotyczące wyłączników głównych?

Ponieważ wyłącznik główny stosowany jako rozłącznik łączy w sobie kilka funkcji, obowiązują tu różne przepisy i normy. Zharmonizowana norma IEC/EN 60204-1, VDE 0113 część 1 opisuje ogólne normy dla całego wyposażenia elektrycznego maszyn i jest stosowana głównie w celu zapewnienia zgodności z celami bezpieczeństwa dyrektyw maszynowych WE. Częścią tych dyrektyw są również normy i przepisy dotyczące głównych rozłączników i odłączników. To, czy systemy i maszyny, a także inne urządzenia i elementy elektryczne są zgodne z tymi dyrektywami, można sprawdzić na podstawie wspólnego oznakowania CE. Definicja pojęcia “maszyna” jest tu również uregulowana. Zgodnie z załącznikiem A do normy IEC/EN 60204-1, który zawiera listę typowych przykładów maszyn, maszyna jest całością połączonych części i urządzeń, z których przynajmniej jedna część jest ruchoma. Jednak linia pomiędzy maszyną a urządzeniem jest często bardzo wąska. Wyróżnienie to jest tutaj ważne, ponieważ systemy muszą być wyposażone i zabezpieczone zgodnie z normą DIN VDE 0100.

Aby uniknąć tego czasami trudnego rozróżnienia, w przypadku wątpliwości często stosuje się normę IEC/EN 60204-1, która obejmuje wszystkie wymagania jednocześnie.

Dodatkowe koszty normy IEC/EN 60204-1 w porównaniu z normą DIN VDE 0100:

 • Wyłączniki główne (odłączniki sieciowe)
 • Transformatory regulacyjne
 • Ocena ryzyka
 • Zalecane kolory przewodów
 • Ochrona przed automatycznym restartem
 • Zwiększone wymagania dotyczące awaryjnych wyłączników stopu

Przy wyborze idealnego rozłącznika ważne jest więc, aby idealnie spełniał on wszystkie istotne wymagania normy IEC/EN 60204-1, tzn. przede wszystkim łączył w sobie funkcję wyłącznika głównego, zabezpieczenia przed samoczynnym rozruchem i obwodu zatrzymania awaryjnego.

Każde odłączenie urządzeń elektrycznych, takich jak systemy i maszyny, musi być wykonane za pomocą wyłącznika głównego. Jest to zatem obowiązkowe. Wyłączniki i rozłączniki są najczęściej stosowane jako wyłączniki główne, ponieważ łączą w sobie kilka funkcji. Dlatego też normy te są również uregulowane w różnych przepisach IEC/EN. Są one podzielone na charakterystykę rozłączników (norma urządzenia IEC/EN 60947-3) i charakterystykę głównego wyłącznika (norma urządzenia IEC/EN 60204-1). W przypadku maszyn o maksymalnej mocy znamionowej 16A nie jest wymagany wyłącznik główny. Jego funkcja może być spełniona w tym zakresie mocy i napięcia przez proste urządzenie “plug-in”.

Najważniejsze przepisy dotyczące wyłączników głównych w skrócie:

 • Może mieć tylko pozycje przełączników ON i OFF.
 • Jeżeli wyłącznik główny znajduje się w pozycji OFF, to musi być również zamykany na klucz.
 • Pozycja TRIPPED nie jest uważana za dodatkową pozycję przełącznika i jest dopuszczalna.
 • W tym celu, charakterystyka izolacyjna musi być zapewniona już w momencie otwarcia styków głównych w pozycji TRIPPED.
 • Główne wyłączniki powinny być niezablokowane w pozycji TRIPPED.

Nasze wyłączniki główne pracują z prądami znamionowymi zgodnymi z AC-21A. Mogą być one stosowane w przemyśle, handlu i usługach budowlanych. Można również uzyskać warianty od 16A do 250A.

Blokada wyłącznika głównego w pozycji OFF jest elementarna, między innymi po to, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu przez personel obsługujący, np. podczas wykonywania prac konserwacyjnych na maszynie. Pozycja TRIPPED jest opcjonalna, ale ma tę wielką zaletę, że można zidentyfikować z pewnej odległości, czy wyłącznik został zadziałany, np. przez zwarcie.

Ponieważ sterowniki maszyn są budowane bardzo indywidualnie, to przede wszystkim wymagane jest optymalne wykorzystanie powierzchni montażowej i korzystne poprowadzenie głównego przyłącza zasilania. Zalecane są również wysokości montażowe przeznaczone specjalnie do sterowania maszynami. Zalecane są również kolory uchwytu i przełącznika. Mogą i muszą być przechowywane w kolorze czerwonym i żółtym tylko wtedy, gdy jest to wyłącznik główny, który może być również używany jako wyłącznik awaryjny.

Stosowanie rozłączników jako wyłączników głównych i awaryjnych - jakie są wymagania?

Jeżeli rozłącznik jest stosowany jako wyłącznik główny do funkcji zatrzymania awaryjnego lub zatrzymania awaryjnego, tzn. jako wyłącznik antynapadowy / wyłącznik awaryjny, to istnieją pewne techniczne i zewnętrzne przepisy, które musi spełniać w porównaniu z obwodami sterowania i funkcją rozłącznika lub wyłącznika obciążenia. Na przykład, elementy obsługi muszą być czerwone i żółte. Jeżeli natomiast nie jest to wyłącznik awaryjny, siłowniki mogą być również czarne lub szare.

Wymagania dotyczące wyłączników głównych:

 • dla każdego podajnika należy przewidzieć ręcznie obsługiwany wyłącznik główny
 • jeśli są dwa lub więcej wyłączniki główne, należy zastosować blokady ochronne
 • ponieważ główne wyłączniki są dozwolone:
  • Rozłączniki o charakterystyce izolacyjnej zgodnie z IEC/EN 60947-3
  • Odłącznik z zestykiem pomocniczym
  • Wyłączniki zgodne z IEC/EN 60947-2 odpowiednie do rozłączania zgodnie z IEC/EN 60947-3
 • może mieć tylko jedną pozycję włączoną i tylko jedną wyłączoną, która z kolei musi być wyraźnie oznaczona jako 0 i I
 • dodatkowo, pozycja potknięcia jest dopuszczalna, ale nie obowiązkowa
 • widoczny odstęp izolacyjny lub wskaźnik położenia, który nie może pozostać w pozycji wyłączonej i być zablokowany, dopóki wszystkie styki nie zostaną faktycznie bezpiecznie otwarte
 • Jeżeli zastosowany główny wyłącznik nie jest połączonym wyłącznikiem awaryjnym, zewnętrzna klamka nie może być czerwona (zalecane czarne lub szare).
 • muszą być zamykane w pozycji wyłączonej
 • wszystkie aktywne przewody muszą być oddzielone od ich podłączenia do sieci elektrycznej. Tylko w systemach TN można odłączyć lub nie odłączać przewodu N od przyłącza sieciowego
 • zdolność wyłączania musi być wystarczająca do wyłączenia prądu największego silnika w stanie zablokowanym wraz z sumą prądów roboczych wszystkich innych silników i/lub obciążeń
 • Jako wyłączniki główne mogą być stosowane wyłączniki zasilane prądem. Następnie muszą one posiadać urządzenie do obsługi ręcznej. Ręczne i zdalne zamknięcie nie może być możliwe w pozycji otwartej.

Wymagania dotyczące wyłączników głównych, które są również stosowane jako wyłączniki awaryjne:

 • w przypadku niektórych maszyn, wyłączniki główne mogą być używane jako wyłączniki awaryjne
 • wszystkie elementy sterujące rozłączników stosowanych jako wyłączniki awaryjne muszą być czerwone
 • Jeżeli za panelem sterowania znajduje się tło, tzn. obudowa, musi ona mieć kolor żółty w miejscach, w których odłącznik sieciowy może być obsługiwany bezpośrednio w celu wyłączenia w sytuacji awaryjnej. To musi być również łatwo dostępne

Wiele rozłączników posiada dodatkowe elementy, które umożliwiają np. ręczne lub też autonomiczne i sterowane zdarzeniami zdalne wyzwalanie w przypadku wystąpienia przepięć lub impulsów napięciowych. Taki dodatkowy element obejmuje również np. wyzwalanie podnapięciowe.

Zalety wyłącznika głównego z wyzwalaniem podnapięciowym

Zwolnienia podnapięciowe są wielką zaletą, szczególnie jeśli chodzi o zdalne wyzwalanie w celu poprawy bezpieczeństwa w sterowaniu maszynami i systemami, a także bezpieczeństwa pracy. Podczas gdy wiele rozłączników pracuje z wyzwalaczami bocznikowymi, które są monitorowane pod kątem ich funkcjonowania tylko podczas normalnej pracy, wyzwalanie podnapięciowe działa na zasadzie prądu zamkniętego. Dlatego jest zawsze pod napięciem (a wraz z nim cały obwód wyzwalający), a nie tylko wtedy, gdy płynie prąd bocznikowy. W przypadku zaniku napięcia lub przerwy w przewodzie, na przykład, wyłącznik główny z wyzwalaczem podnapięciowym wyłącza się, tzn. przerywa obwód. Ten wysoki poziom bezpieczeństwa, ze względu na zwiększoną wrażliwość, jest również określany jako “fail safe”. Zabezpiecza to również przed automatycznym restartem po zaniku zasilania i odzyskaniem napięcia, zgodnie z wymogami normy IEC/EN 60204-1.

W przypadku wyłączników głównych z wyzwalaczami podnapięciowymi istnieje jednak również ważna wada lub wrażliwy punkt, który może być jednak skompensowany za pomocą środków pomocniczych. Jeżeli jest on używany jako wyłącznik główny, to zazwyczaj pobiera wymagane napięcie z sieci zasilającej po stronie zasilania wyłącznika. Oznacza to, że nawet jeśli główny wyłącznik jest wyłączony, obwód wyzwalający znajduje się pod napięciem, które jest niebezpieczne do dotknięcia jako napięcie sieciowe. Istnieje ryzyko porażenia prądem. Można temu jednak zapobiec poprzez wyposażenie wyłącznika głównego w dodatkowy 2-biegunowy wyłącznik pomocniczy prowadzący. Po wyłączeniu wyłącznika głównego główna część obwodu wyzwalania podnapięciowego jest w ten sposób również pozbawiona napięcia.

Wyłącznik główny z wyzwalaczem podnapięciowym ma również zalety, jeśli chodzi o ochronę przed zwarciami. Konieczne jest zaplanowanie sposobu zabezpieczenia obwodu wyzwalającego przed zwarciami. W tym miejscu uruchamiana jest funkcja zatrzymania awaryjnego wraz z odpowiadającymi jej obwodami wyzwalającymi. Zwłaszcza, gdy tak zwany obwód zatrzymania awaryjnego jest przesyłany przez rozdzielnicę i poza szafę sterowniczą, musi on być zabezpieczony przed zwarciami. Urządzenie zabezpieczające musi prowadzić tutaj do bezpiecznej awarii – tzn. do rozłączenia. Podczas gdy wyzwalanie obwodu otwartego staje się nieskuteczne, gdy włączone jest zabezpieczenie nadprądowe, wyzwalanie podnapięciowe nadal działa. Jest to jednak decydujące tylko wtedy, gdy obwód zatrzymania awaryjnego pracuje daleko poza szafą rozdzielczą. Jeżeli natomiast obwód wyłącznika głównego pozostaje w bliskim sąsiedztwie, wówczas wystarczające może być okablowanie odporne na zwarcie i bezpieczne.

Wyłącznik główny jako zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem

Pojęcie zabezpieczenia nadprądowego łączy w sobie pojęcia zabezpieczenia przed zwarciem i przeciążeniem. Do tego celu potrzebne są zabezpieczenia nadprądowe, np. wyłączniki automatyczne, wyłączniki silnikowe lub nawet wyłączniki lub rozłączniki o odpowiedniej funkcji. Wyłączniki główne mają tu decydujące zalety w porównaniu z bezpiecznikami. Bezpieczniki muszą być zakupione w odpowiednim kraju użytkowania. Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza dla firm działających w skali międzynarodowej lub kooperacji, dlatego preferowane są układy bez bezpieczników. Są one również zalecane w odpowiednich wytycznych. W zależności od napięcia może być jednak konieczne zastosowanie wyłączników o wyższych wartościach znamionowych zamiast równie odpowiednich rozłączników.

Jakie typy rozłączników oferuje B-COMMAND?

Poszczególne serie rozłączników różnią się przede wszystkim typem instalacji lub montażu oraz wykonaniem kolorystycznym, ponieważ rozłączniki awaryjne muszą być żółte i czerwone, natomiast rozłączniki bez funkcji zatrzymania awaryjnego są zalecane w kolorze czarnym i szarym.

Klient może wybierać pomiędzy wersjami 3 i 8-biegunowymi. Dostępne są wartości prądu znamionowego od 10A do 320A.

Zespół B-COMMAND GmbH ma długą historię w dziedzinie techniki sterowania i bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie techniki dźwigowej i dźwigowej oraz energii wiatrowej. Produkcja i sprzedaż koncentruje się na produktach elektrotechnicznych o szerokim zakresie zastosowań. Zwłaszcza rozłączniki i łączniki krzywkowe odgrywają ważną rolę w elektrotechnice. Od 2007 roku oferujemy wraz z programem Eco-Line wybór głównych wyłączników dla niektórych obszarów zastosowań. Dzięki nowemu programowi jesteśmy w stanie objąć wszystkie aplikacje, a także wszystkie wymagane dopuszczenia. Made in Germany – nasze zobowiązanie. Wszystkie najwyższej klasy rozłączniki z poniższego programu są projektowane i produkowane w Niemczech. W ten sposób zapewniamy wysoką jakość i krótkie terminy dostaw dla naszych klientów.

Skizze der Bestigungsarten von Hauptschaltern

  • Montaż z czterema otworami: Przełącznik jest montowany bezpośrednio za drzwiami obudowy lub szafy sterowniczej. Jednostka sterująca jest mocowana z przodu za pomocą maksymalnie 4 śrub.
  • Montaż centralny: Przełącznik jest montowany bezpośrednio za drzwiami obudowy lub szafy sterowniczej. Jednostka sterująca jest montowana z przodu za pomocą standardowego otworu 22,5 mm.
  • Montaż na podłodze: Moduł łączeniowy jest montowany na szynie C w dolnej części obudowy za pomocą mocowania zatrzaskowego Moduł obsługi jest mocowany z przodu za pomocą maksymalnie 4 śrub i jest połączony z modułem łączeniowym za pomocą przedłużenia osi.

 • Rozdzielacz standardowy DIN: Przednia część jednostki sterującej jest zaprojektowana jako wbudowane urządzenie do rozdzielacza z wycięciem standardowym 45 mm. Przełącznik jest zatrzaskiwany na szynie C za pomocą zatrzaskowego mocowania.
 • Rozdzielczość podnapięciowa: wyłączniki zapewniają ochronę przed automatycznym restartem po awarii sieci i przywróceniu napięcia.
 • Wersja obudowy: Rozłącznik jest dostarczany jako kompletne rozwiązanie w wersji obudowanej Obudowa jest idealnie przystosowana do użytku na zewnątrz i oferuje możliwość elastycznego prowadzenia kabli dzięki różnym wstępnym stemplom.

Nasze wyłączniki główne / wyłączniki awaryjne spełniają zarówno wymagania dotyczące odłącznika sieciowego zgodnie z punktem 5.3, jak i przepisy dotyczące wyłączników przeciążeniowych zgodnie z AC 23 B. Ponadto spełnione są również wymagania dotyczące urządzeń do zatrzymywania awaryjnego zgodnie z pkt 10.7 oraz urządzeń do zatrzymywania awaryjnego zgodnie z pkt 10.8. Wymagania dotyczące awaryjnego zatrzymania i awaryjnego wyłączenia obejmują, na przykład, fakt, że odpowiednie rozłączniki muszą być otwierane wymuszone (IEC 60947-5-1). W przypadku rozdzielnic z wyzwalaniem podnapięciowym, norma EN 60947-1 w rozdziale 7.2.1.3 określa granice reakcji dla wyzwalania podnapięciowego, które spełniają również nasze wyłączniki główne.

Zwolnienia podnapięciowe związane z urządzeniem przełączającym muszą powodować otwarcie urządzenia na wartość od 70% do 35% jego napięcia znamionowego. I to nawet jeśli napięcie powoli spada. Zamknięcie urządzenia musi być możliwe, gdy napięcie zasilania jest równe lub wyższe niż 85% napięcia znamionowego.

Obszary zastosowania rozłączników izolacyjnych

Rozłączniki są stosowane głównie jako główne wyłączniki do przełączania i zabezpieczania urządzeń i osób, zarówno w sektorze prywatnym, jak i przemysłowym. Służą one przede wszystkim do rozłączania, przełączania prądów zwarciowych, przełączania obciążeń oraz zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed przepięciami i osób jako ochrona przed porażeniami elektrycznymi. Rozłącznik musi być co najmniej zgodny z kategorią użytkową AC-23B.

Rozłączniki mogą być również stosowane w sektorze prywatnym jako wyłączniki awaryjne, lub na przykład w warsztacie lub pokoju hobbystów do jednoczesnego włączania i wyłączania wszystkich gniazdek. Albo do włączania sprężarki w garażu lub warsztacie. Istnieje niezliczona ilość innych przykładów zarówno profesjonalnych jak i prostych instalacji dla elektryka hobbysty.

Rozłącznik 3-biegunowy czy 4-biegunowy?

Nasze rozłączniki izolacyjne dostępne są w wersjach 3-, 4-, 6- lub 8-biegunowych. Który wariant jest potrzebny zależy oczywiście od wymagań rozdzielnicy, tzn. czy mają być monitorowane i przełączane wszystkie przewody fazowe, czy również przewody zerowe. Ilość przewodów ma również wpływ na to, jakiej wersji rozłącznika należy użyć.

Najczęściej instalowane są rozłączniki 3 i 4-biegunowe. Celem trójfazowej sieci AC jest unikanie harmonicznych. Jeżeli wszystkie prądy przewodów zewnętrznych mają takie samo natężenie prądu, to znoszą się one wzajemnie z powodu przesunięcia fazowego w przewodzie zerowym. Jeżeli jednak te przesunięcia fazowe wystąpią pomiędzy prądami przewodników zewnętrznych, to powstają harmoniczne, które prowadzą do przesunięć w przewodniku zerowym, które generują natężenie prądu większe od największej wartości przewodnika zewnętrznego. Rezultatem może być pożar linii.

W praktyce często zdarza się również, że nie wszystkie prądy w przewodach zewnętrznych mają taką samą wytrzymałość i obciążają przewód zewnętrzny asymetrycznie. W tym przypadku na przewodniku neutralnym generowany jest prąd kompensacyjny. To natężenie prądu kompensacyjnego może odpowiadać maksymalnemu natężeniu prądu przewodnika fazowego.

Rozłączniki 3-biegunowe stosowane są wtedy, gdy nie ma potrzeby monitorowania przewodu zerowego. Ma to miejsce w przypadku, gdy symetrycznie zaprojektowany system musi być chroniony.

Jeżeli oprócz przewodów fazowych musi być również monitorowany przewód zerowy, stosuje się co najmniej 4-biegunowy rozłącznik. Ma to miejsce w przypadku niesymetrycznego obciążenia przewodów fazowych lub gdy istnieje ryzyko powstania harmonicznych pochodzących od przewodu zerowego.

Ponadto istnieją również rozłączniki 3-biegunowe, które monitorują tylko przewody trójfazowe, ale również odłączają przewód zerowy przy zadziałaniu w przypadku obciążenia ścinającego. Te główne wyłączniki są oznaczone symbolem 3P+N.

Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie głównego wyłącznika

 • Do czego służy ten przełącznik? Tylko w przypadku przełączania ręcznego, np. jako wyłącznik serwisowy lub naprawczy, czy też powinien on również pełnić autonomiczną funkcję ochronną w układzie sterowania maszyny?
 • Jak wysokie są napięcia, na jakie narażony jest wyłącznik główny? Przy wysokich napięciach od >250A zaleca się stosowanie wyłącznika zamiast rozłącznika.
 • Przed zakupem należy opracować koncepcję obwodu, np. zaplanować zabezpieczenie przed zwarciami ewentualnego obwodu zatrzymania awaryjnego. Zabezpieczenie to zależy w rzeczywistości od tego, gdzie przebiega obwód wyzwalający – w bliskim sąsiedztwie szafy sterowniczej lub daleko na zewnątrz. Należy również wyjaśnić kwestię symetrycznego lub asymetrycznego obciążenia przewodów zewnętrznych. Tylko w ten sposób można wybrać rozłącznik w zależności od tego, czy monitorowane są tylko przewody fazowe, czy także neutralne.
 • Należy również wziąć pod uwagę środowisko pracy oraz warunki ciśnienia lub temperatury! Wszystkie” nasze wyłączniki główne działają w temperaturze roboczej od –20°C do +50°C.
 • Jeżeli rozłącznik ma działać również jako wyłącznik awaryjny, napęd musi być czerwony, a tło musi być żółte.
 • Dopuszczenia naszych rozłączników: CE, UL, CSA, VDE, GL, DNV, LLoyd

Szeroki wybór typów do wszystkich zastosowań jest dostępny w każdej chwili z magazynu w Hamburgu. Dalsze informacje i przykłady produktów można znaleźć w naszym katalogu.

B-COMMAND WSPARCIE

Masz pytania?

Z naszym wsparciem można skontaktować się za pomocą czatu i formularza kontaktowego i z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

WYSŁAĆ NAM WIADOMOŚĆ

DANE KONTAKTOWE

B-COMMAND GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Germany

+49 40 53 80 92 50
+49 40 53 80 92 86

Śledź nas na naszych kanałach mediów społecznościowych i otrzymuj informacje o nowych produktach.