Aktiveringsbrytare för installation och aktiveringsbrytare i handtaget, 3-stegs

 • 1 Huvudkontakt
 • Små, kompakta dimensioner
 • utan gummikåpa
 • 2 fungerande kontakter
 • 0-2 Hjälpkontakter
 • Gult, svart, grått
 • 2 fungerande kontakter
 • Ø 16mm installationsmått
 • Gult, svart, grått
 • 2 fungerande kontakter
 • Ø 16mm installationsmått
 • Gult, svart, grått
 • 2 Huvudkontakter
 • 2 hjälpkontakter
 • Gult, svart, grått
 • 2 fungerande kontakter
 • Skyddsklass IP 66
 • Nödstoppsknapp som tillval
 • 2 fungerande kontakter
 • Skyddsklass IP 66
 • Nödstoppsknapp, tryckknapp, nyckelbrytare

3-stegs drift Aktiveringsbrytare (IEC 60947-5-8)

Våra samtyckesknappar fungerar i tre steg eller bygger på tre positioner. Arbetskontakterna är aktiverade i mittenläge. För detta ändamål har vi infört en tydligt märkbar tryckpunkt i konstruktionen. I händelse av en panikhandling/skada skulle operatören antingen trycka hårt (tredje steget) eller släppa handtaget (första steget). Båda gångerna skulle de fungerande kontakterna avaktiveras och därmed skulle systemet stoppas. Det andra steget måste därför aktiveras och hållas aktivt. Användningen är främst när man installerar eller underhåller maskiner eller robotar i farliga områden.

3-stegs drift för säkert underhåll av maskiner

Det kan alltid finnas skäl att avaktivera skyddsanordningen i maskiners och industrianläggningars riskområde, t.ex. för underhåll och reparation. Med andra ord, när driftspersonal måste arbeta direkt i dessa farliga områden för att utföra programmering, testning eller servicearbete. Här görs också en åtskillnad mellan – mestadels automatisk – normal drift och manuell specialdrift. I de flesta moderna industrianläggningar står “normal” drift alltså för automatiska funktioner, t.ex. i robotar. Det är här som de operativa skyddsåtgärderna träder i kraft. De gör att maskinen stannar om en person kommer in i riskzonen eller om säkerhetsdörren öppnas.

Men om det kommer till….:

 • Ny installation
 • Processomvandling
 • Felsökning
 • Underhåll
 • Programmering

…måste de normala skyddsanordningarna tas bort och maskinen styras i manuellt läge. För att skydda personer och system från skador användsså kallade aktiveringsbrytare. Detta beror på att om skyddsanordningarna för normal drift avaktiveras måste ytterligare åtgärder vidtas för att kunna garantera personskyddet även vid särskild drift. Det handlar framför allt om de 3-stegs aktiveringsomkopplare.

Användningen av dem är föreskriven i maskindirektiven, bilaga 1, så snart skyddet avlägsnas i dessa driftlägen. I riktlinjerna anges att en låsbar anordning måste användas här, som endast möjliggör maskinens funktion genom en andra separat åtgärd. Om en operatör i farozonen kan flytta maskinen måste därför även aktiveringsbrytaren i form av en manuellt manövrerad manöveranordning bekräftas. Varje person som arbetar i riskzonen måste bära denna aktiveringsanordning.

Hur 3-stegs aktiveringsbrytare fungerar

Huvudsyftet med aktiveringsbrytarna är att förhindra person- och sakskador i händelse av okontrollerade eller oförutsägbara maskinrörelser. I panik reagerar man antingen genom att trycka hårt på knappen eller genom att släppa den helt och hållet, vilket gör att maskinen stängs av på ett tillförlitligt sätt.

Våra samtyckesknappar fungerar i tre steg eller bygger på tre positioner. Den så kallade OFF-ON-OFF-funktionen – dvs. den trestegiga konstruktionen – regleras av internationella standarder.

 • Steg 1: knappen har ännu inte tryckts ned. Maskinen är antingen avaktiverad (Off) eller körs med aktiverade säkerhetsfunktioner för normal drift.
 • Steg 2: mittenpositionen för aktiveringsbrytaren. I detta fall körs maskinen medan de separerande skyddsanordningarna, t.ex. dörrar, är avaktiverade för att kunna utföra underhållsarbete eller göra nya inställningar (On).
 • Steg 3: Om du trycker för hårt på knappen eller trycker igenom den stannar maskinen (av). På detta sätt skyddar aktiveringsbrytaren operatören och de personer som befinner sig i farozonen i händelse av en överreaktion i en skräckscenario.

Arbetskontakterna är aktiverade i mittenläge. För detta ändamål har vi infört en tydligt märkbar tryckpunkt i konstruktionen. I händelse av en panikhandling/skada skulle operatören antingen trycka hårt (tredje steget) eller släppa handtaget (första steget). Båda gångerna skulle de fungerande kontakterna avaktiveras och därmed skulle systemet stoppas. Det andra steget måste därför aktiveras och hållas aktivt. Endast då är manuell specialdrift av industrianläggningen möjlig medan de normala skyddsanordningarna är avaktiverade under underhåll, programmering eller processomställning. Användningen av en aktiveringsbrytare sker därför främst när man installerar eller underhåller maskiner eller robotar i farliga områden.

Den trestegiga funktionsprincipen bygger därför på den ergonomiska synvinkeln att en operatör antingen skulle klämma för hårt eller släppa plötsligt i en skrämmande situation, t.ex. vid en elchock eller till och med vid en hjärtattack.

Ett annat säkerhetskrav för en aktiveringsbrytare är att kontakterna inte är stängda i steg 2 vid återställning från steg 3 till 1, så att maskinen inte aktiveras under en kort tid.

3-stegs aktiveringsbrytare från B-COMMAND kännetecknas av följande fördelar:

 • Exemplarisk ergonomi
 • Låg vikt
 • Lätt, stabil tryckpunkt
 • 2 fungerande kretsar (redundans)
 • Hjälpkontakter för övervakningsfunktioner
 • Svårt att manipulera
 • Manövreringsstyrka från läge 2 (på) till läge 3 (av – om trycket är för hårt) för centriskt och excentriskt tryck identiskt.

De flesta aktiveringsbrytare har redundanta kopplingskontakter och redundanta manöverdon. Avvikelsen av båda kontakternas kopplingstillstånd kan identifieras som ett fel med hjälp av en lämplig krets och maskinen kan tas ur drift trots eventuellt skadade kontakter. För optimal användarkomfort är manöverkraften från läge 2 till 3 absolut identisk för både centriskt och excentriskt tryck: även växling med bara ett finger vid den yttre änden är tillförlitligt möjlig. Dessutom förändras den nödvändiga kraften endast marginellt även efter den 10 000:e aktiveringen.

 

Tillverkningskvalitet och tillförlitlighet överensstämmer med IEC 60947-5-8.

Även om internationella bestämmelser krävde att man skulle använda 3-stegs aktiveringsbrytare, fanns det inget specificerat om brytarnas driftskraft och livslängd. Men båda är av avgörande ergonomisk betydelse. Alla B-COMMANDs aktiveringsbrytare har utformats och testats med särskild hänsyntill lång livslängd och maximal säkerhet.

De särskilda kraven i IEC 60947-5-8-direktivet låg till grund för produktsortimentet. Alla aktiveringsbrytare har testats och certifierats enligt specifikationerna i IEC 60947-5-8.

Så våra samtyckesknappar aktiverar:

 • Arbeta på ett säkert sätt i riskzonen
 • Övervakning av processer med öppna eller avaktiverade separationsskydd (t.ex. säkerhetsdörrar). Detta är viktigt t.ex. vid processändringar eller nya installationer.
 • Skydd av operatören och personer som arbetar i det farliga området mot överreaktioner i maskinens styrning.
 • Bekväm användning tack vare det ergonomiskt formade höljet

Standarder och godkännanden för aktiveringsbrytare

Aktiveringsbrytare som integreras i säkerhetskretsar i en industrianläggning har en person- och anläggningsskyddande funktion. Utformningen av funktionen, liksom integrationen och installationen i drift, måste därför baseras på maskindirektivet och de europeiska standarderna. Maskindirektivet har införlivats i den nationella lagstiftningen i EU:s medlemsstater och är därmed bindande för alla tillverkare. Exakta krav för brytare som t.ex. aktiveringsbrytaren definieras i EN 60947 del 5-1 (Lågspänningsställverk – Del 5-1: Styrkretsar och kopplingselement; Elektromekaniska styrkretsar). Det är först när alla dessa krav är uppfyllda eller överträffade (livslängd och ergonomi) som de kan användas. Våra aktiveringsbrytare uppfyller alla relevanta standarder för säkerhetsbrytare och överträffar dem i vissa fall. även. På så sätt hjälpervi dig att uppfylla säkerhetsspecifikationerna när du konstruerar dina maskiner.

Europeiska standarder

EN 60 204Safety of machinery - Electrical equipment of machines
EN 775/ EN ISO 10218Industrial robots; Safety (ISO 10218:1992, modified)
VDI 2853Safety requirements for construction, equipment and operation of industrial robots (withdrawn)
VDI 2854Safety requirements for automated manufacturing systems

Amerikanska standarder

ANSI B11-TR3-2000Risk Assessment and Risk Reduction - A Guide to Estimate, Evaluate and Reduce Risks Associated with Machine Tools
NFPA 79 (2002)Electrical Standard for Industrial Machinery
OSHA 29 CFR 1910 / Subpart O / Subpart P / Subpart SMachinery and Machine Guarding Hand and Portable Power Tools and Other Hand

Den manuella specialoperationen

Om en funktionskontroll av enheten ska utföras efter en justering eller ett underhåll är det manuella styrningsläget ett bra val. Systemets övergång från automatiskt läge till manuellt läge kan utlösas t.ex. genom att ta bort aktiveringsbrytaren från väggfästet. Vi erbjuder det här väggfästet för ZB1– och ZB2-serierna som tillbehör.

Med hjälp av de valfria kontroll- eller funktionsknapparna som är integrerade i aktiveringsbrytaren kan operatören styra systemet i manuellt läge i riskzonen.

Den trestegiga funktionssekvensen med positiv öppnare

I de flesta aktiveringsbrytare används positiva brytningskontakter, vilket beskriver speciellt utformade kopplingselement som säkerställer att kopplingskontakterna alltid är säkert åtskilda. Detta gäller även om kontakterna ska svetsas. Även då kopplas förbindelsen bort av manöverkraften.

Som framgår av figuren ovan kan samtyckesfunktionen endast uppnås på nivå 2. Detta uppnås genom att stänga de normalt öppna kontakterna med hjälp av operatörens manuella kraft. Om operatören släpper knappen i en panikreaktion, varvid brytaren hoppar från nivå 2 (på) tillbaka till nivå 1 (av), öppnas NO-kontakterna igen.

Hittills har förresten 2- och 3-stegs aktiveringsbrytare samma funktion. Der Skillnadenblir tydlig när operatören trycker för hårt, t.ex. vid ett krampanfall eller en elchock. Om en 2-stegs aktiveringsbrytare används för manuell specialmanövrering i det farliga området, måste det med hjälp av ytterligare manöverelement säkerställas att de personer som befinner sig i nödsituationer kan utföra en Aktivera närliggande nödstoppsutrustning (VDI 2853).

Om tryckpunkten(nivå 2) i en 3-stegs aktiveringsbrytare övertrycks (till nivå 3) i händelse av panik blir skillnaden tydlig. Här återställs inte bara de normalt öppna kontakterna (S) utan även de säkra positiva brytningskontakterna (Ö) öppnas. Dessutom säkerställs att aktiveringsfunktionen inte aktiveras vid tryckpunkten på nivå 2() närman snabbt återställer från nivå 3 (avstängd) till nivå 1 (avstängd). Detta beror på att samtycke endast kan ges om kontakten för att göra kontakt och den positiva kontakten för att bryta kontakt är stängda samtidigt. Detta är endast möjligt när man går från steg 1 till steg 2. När du går åt andra hållet, från steg 3 till steg 1, hoppar du över steg 2, vilket förhindrar en oavsiktlig omstart. Om kontrollenheten har nått nivå 1 kan funktionssekvensen startas på nytt.

Vissa aktiveringsbrytare kan också utrustas med en nödstoppsbrytare som tillval.

Ergonomi för våra aktiveringsbrytare

Den stora fördelen med våra aktiveringsbrytare är deras balanserade hantering, även under längre tidsperioder (t.ex. vid observation av produktionsprocesser).Låg vikt, ergonomisk höljeutformning och en lätt, stabil tryckpunkt och kontakter med lågt slitage säkerställer en lång livslängd och säker drift i alla situationer. Möjligheten att använda flera fingrar i stället för bara tummen gör att man kan bibehålla kraften under en längre tid.

Våra samtyckesbrytare i en överblick

Aktivering av växel ZA1

Samtyckesbrytare-Consent Control Unit-Consent Switch-Installation-Consent Switch-ZA1
 • 3 nivåer (OFF – ON – OFF)
 • Idealisk som aktiveringsbrytare på inmatningsenheter
 • 1 normalt öppen kontakt (NO)
 • Liten storlek
 • Tvångsöppning (nivå 2 – nivå 3)
 • Kontakterna stängs inte vid återställning (nivå 3 – nivå 1).

Aktivering av brytare ZA2

Zustimmungsschalter Kategorie 4 - Betätigungskraft Position 2 (Ein) zu 3 (Aus) für zentrischen & exzentrischen Druck identisch. Mit einem Finger bedienbar. Redundante Arbeitskontakte.
 • 3 nivåer (OFF – ON – OFF)
 • Idealisk som aktiveringsbrytare på inmatningsenheter
 • 2 arbetskontakter (växelkontakt)
 • Positiv öppning av hjälpkontakterna (nivå 2 – nivå 3)
 • Kontakterna stängs inte vid återställning (nivå 3 – nivå 1).
 • Redundant kontaktkonfiguration uppfyller säkerhetskategori 4
 • Hjälpkontakter för övervakningsfunktioner
 • Med gummikåpa IP65

Aktiveringsbrytare ZA3 / ZA5

Samtyckesbrytare-Consent Control Unit-Consent Switch-Installation-Consent Switch-ZA3-ZA5
 • Monteringsmått Ø 16 mm
 • 3 nivåer (OFF – ON – OFF)
 • Idealisk som aktiveringsbrytare på inmatningsenheter
 • 2 arbetskontakter (växelkontakt)
 • Kontakterna stängs inte vid återställning (nivå 3 – nivå 1).
 • Redundant kontaktkonfiguration uppfyller säkerhetskategori 4
 • Med gummikåpa IP65

Aktivering av strömbrytare ZA6

Zustimmtaster zum Einbau, Gumikappe gelb, schwarz, grau (silikonfrei) - Schutzart frontseitig IP5Zustimmtaster zum Einbau, Gumikappe gelb, schwarz, grau (silikonfrei) - Schutzart frontseitig IP65 - redundante Arbeitskontakte erfüllen Sicherheitskategorie 4 - 2 Hilfskontakte NC
 • 3 nivåer (OFF – ON – OFF)
 • Ergonomisk design
 • 2 fungerande kontakter
 • Kontakterna stängs inte vid återställning (nivå 3 till nivå 1).
 • Redundant kontaktkonfiguration uppfyller säkerhetskategori 4
 • Schutzart IP65

Aktivering av växel ZB2

Samtyckesknapp - Acceptera handtag-ZB2-B-COMMAND
 • 3 nivåer (OFF – ON – OFF)
 • ergonomisk utformning
 • 2 fungerande kontakter –
 • Kontakterna stängs inte vid återställning (nivå 3 – nivå 1).
 • Redundant kontaktkonfiguration uppfyller säkerhetskategori 4
 • Skyddsklass upp till IP67
 • Valfri signallampa
 • Tryckknapp eller nyckelbrytare som tillval
 • Valfri nödstoppsknapp
 • Lödningsanslutningar
B-COMMAND SUPPORT

Har du frågor?

Vår personal kan nås via chatt eller via kontoblanketten och svarar gärna på dina frågor.

SKICKA DITT MEDDELANDE TILL OSS

KONTAKTINFORMATION

B-COMMAND GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Tyskland

040 53 80 92 50
040 53 80 92 86

Följ oss på våra sociala medier för att få information om nya produkter.