Hoofdschakelaar voor de machinebesturing - Lastscheidingsschakelaar met noodstopfunctie

Hoofdschakelaar voor veilige machinecontrole & bescherming van het personeel

Hoofdschakelaars zijn elementaire schakel- en beveiligingsinrichtingen voor een veilige machinebesturing. Ze kunnen worden gebruikt als reparatieschakelaars, bijvoorbeeld om grote machines en systemen snel uit te schakelen, zodat onderhoudswerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Of de noodstopfunctie kan worden gebruikt om apparatuur en bedienend personeel te beschermen in gevaarlijke situaties en tegen overstroom, foutieve schakelingen en elektrische schokken. Tegelijkertijd worden ze ook gebruikt voor de autonome, veilige en zachte besturing van machines, of voor het eenvoudig handmatig in- en uitschakelen. Overigens maakt ieder van ons dagelijks gebruik van lastscheidingsschakelaars, namelijk de lichtschakelaar. Strikt genomen is dit echter meestal een pure belastingschakelaar.

Er zijn verschillende soorten hoofdschakelaars, namelijk lastscheidingsschakelaars, vermogensschakelaars, lastscheiders en zuivere noodstopschakelaars. Schakelaars-scheiders, ook wel reparatieschakelaars of noodstopschakelaars genoemd, combineren verschillende van deze functies. Het zijn zowel lastscheidingsschakelaars als scheiders.

Terwijl belastingschakelaars alle hoofdschakelaars beschrijven die worden gebruikt voor het eenvoudig en vooral handmatig openen en sluiten van schakelingen met de hand (bijv. lichtschakelaars), fungeren scheiders (kortweg: scheiders) onder andere als beveiliging tegen onbedoeld openen en sluiten onder hoge belasting. Ze worden ook wel hoogspanningsschakelaars genoemd en hebben een zeer kleine schakelcapaciteit, terwijl de stand van de schakelaar altijd duidelijk zichtbaar is. Ze hebben ook de eerder genoemde schakelfoutbeveiliging in geval van overstroom. In tegenstelling tot belastingschakelaars kunnen scheiders worden gebruikt voor het schakelen en besturen van motoren, d.w.z. voor de besturing van machines.

Schakelaars combineren nu deze twee soorten schakelaars – zoals de naam al aangeeft – en voldoen zowel aan de eisen voor autonome machinebesturing (bijv. als beveiliging tegen kortsluiting en spanningsvlammen) als aan de eisen voor handmatige bediening of het handmatig openen en sluiten van circuits (bijv. voor het in- en uitschakelen van machines of motoren). Op deze manier beschermen ze machines tegen overstroom en kunnen ze ook worden gebruikt als noodstopschakelaar of reparatieschakelaar om industriële installaties snel en betrouwbaar uit te schakelen. Bijvoorbeeld in het geval van lopende reparatiewerkzaamheden, of om werknemers te beschermen tegen elektrische schokken of een ongeluk. Ze dienen dus zowel voor het schakelen en beschermen van apparatuur als voor het bedienend personeel. Hiervoor functioneren ze in het kader van de uitschakeling, het schakelen van kortsluitstromen (beveiliging tegen overstroom en elektrische schokken) en als belastingschakelaars voor motoren (in- en uitschakelschakelaars).

Een ander type hoofdschakelaar is de zogenaamde stroomonderbreker. In tegenstelling tot alle andere hoofdschakelaars zijn deze ook geschikt voor hoge stromen en kunnen deze kortsluit- of overbelastingsstromen gedurende de opgegeven periode worden vastgehouden, waarna de machine veilig wordt uitgeschakeld zonder schade aan de motor of het personeel. Er zijn twee soorten stroomonderbrekers, ACB’s (Air Circuit Breaker) en MCCB’s (Moulded Case Circuit Breaker). Ze staan ook wel bekend als open stroomonderbrekers of vormverpakkingskasten. Het belangrijkste verschil is hier de huisvesting. MCCB’s hebben een behuizing van isolatiemateriaal die alle componenten van de hoofdschakelaar omsluit, terwijl ACB’s zijn ontworpen om de hoofdcontacten zo lang mogelijk gesloten te houden. Ze zijn dus luchtgeïsoleerd en zijn beschikbaar voor vaste montage of als schakelaars met chassis (uitneembare techniek).

Taken van de lastscheiders in de machinebesturing

In de machinebesturing van motoren kunnen snel zogenaamde spanningsvlammen ontstaan. Deze manifesteren zich in zogenaamde schakelbogen. Deze komen altijd voor als twee stroomvoerende delen niet ver genoeg uit elkaar liggen of niet voldoende geïsoleerd zijn. Dit hoeven niet per se twee componenten te zijn. Men kent de karakteristieke bogen bijvoorbeeld van de bovenleidingen van de spoorwegen. Als een persoon te dicht bij deze hoogspanningslijnen komt, ontstaan ook de spanningsflitsen. Aan de ene kant kan dit levensbedreigend zijn voor mensen, maar het verkort ook de levensduur van de machinecomponenten die worden beïnvloed door ongewenste spanningsflitsen enorm, als het deze niet eens direct vernietigt.

Als een stroomtoevoer wordt onderbroken met een hoofdschakelaar, kan hier ook een spanningsflashover optreden, tussen de contacten. Tijdens het loskoppelen is de afstand tussen de twee niet voldoende voor een effectieve isolatie. Een vlamboog ontstaat wanneer er gas tussen de twee contacten zit, omdat dit geïoniseerd wordt tot een hoogspanningsverschil en de gasontlading als een vlamboog plaatsvindt. En dat is nu juist het gevaar voor het bedienend personeel en de machines die de lastscheiders uitschakelen. In feite blijft de boog die ontstaat door de onderbreking van de stroomtoevoer, ondanks de scheiding, stroom geleiden tussen de componenten, en wel zozeer dat ze volledig worden vernietigd of op zijn minst beschadigd.

Hier komen de stroomonderbrekers en de lastscheiders in het spel. Ze zijn uitgerust met zowel geschikte beveiligingsmechanismen die voorkomen dat de spanning gaat knipperen als met componenten die het besturingssysteem van de machine in staat stellen om te schakelen. Ze kunnen dus tegelijkertijd componenten en personen beschermen en het schakelen van de apparatuur regelen.

Schakelaars-scheiders zijn efficiënt en multifunctioneel

Hoofdschakelaars worden gebruikt als lastscheidingsschakelaars, vooral bij laagspanningsverdelingen. Hier maakt de installatie van een lastscheider het mogelijk om af te zien van normale lastscheiders in de machinebesturing van uw apparatuur. De lastscheiders zijn daarom niet alleen veilig en effectief, maar ook economisch en efficiënt, vooral in kleine schakelsystemen.

Ze verhogen de veiligheid in vergelijking met scheiders, kunnen worden gebruikt in combinatie met aangesloten zekeringen met hoog vermogen, d.w.z. de vermogensschakelaars, zelfs in netten met een hoger kortsluitvermogen, en in het middenspanningsbereik maken ze het schakelen van onbelaste en belaste transformatoren, kabels en bovengrondse leidingen mogelijk, evenals reactieve stroomcompensatiecondensatoren. Daarnaast kunnen ze ook worden gebruikt voor het koppelen van stroomgeleiders. In het laagspanningsbereik zijn ze ook ideaal voor het onderbreken van de hoofdcircuits van de hoofdverdeler, d.w.z. ook als noodstopschakelaar.

Ze worden ook wel reparatieschakelaars genoemd omdat ze het mogelijk maken om apparatuur onafhankelijk van de stroomonderbreker van het elektriciteitsnet los te koppelen, wat een enorme tijdwinst oplevert. Met deze functie kunnen ook hoofdschakelaars als noodstopschakelaars worden gebruikt, hoewel ze hier aan een aantal bijzondere eisen moeten voldoen.

Welke voorschriften gelden er voor de eisen die aan de hoofdschakelaars worden gesteld?

Aangezien een hoofdschakelaar die als lastscheider wordt gebruikt, verschillende functies combineert, gelden hier verschillende voorschriften en normen. De geharmoniseerde IEC/EN 60204-1, VDE 0113 deel 1 beschrijft de algemene normen voor de volledige elektrische uitrusting van machines en dient in de eerste plaats om te voldoen aan de veiligheidsdoelstellingen van de EG-machinerichtlijnen. Onderdeel van deze richtlijnen zijn ook de normen en voorschriften voor hoofdschakelaars en lastscheiders. Of systemen en machines, maar ook andere apparatuur en elektrische componenten aan deze richtlijnen voldoen, blijkt uit de gemeenschappelijke CE-markering. Ook de definitie van de term “machine” is hier geregeld. Volgens bijlage A van IEC/EN 60204-1, die een lijst van typische voorbeelden van machines bevat, is een machine het geheel van aangesloten onderdelen en apparaten, waarvan ten minste één component beweegbaar is. De lijn tussen de machine en de installatie is echter vaak erg smal. In dit geval is het onderscheid van belang, aangezien de systemen moeten worden uitgerust en beveiligd volgens DIN VDE 0100.

Om dit soms moeilijke onderscheid te vermijden, wordt de IEC/EN 60204-1 vaak toegepast in geval van twijfel, waarbij alle eisen tegelijkertijd worden behandeld.

Extra inspanning van IEC/EN 60204-1 ten opzichte van DIN VDE 0100:

Hoofdschakelaar (netscheidingstoestellen)
Stuurstroomtransformatoren
Risicobeoordeling
Voorgeschreven geleiderkleuren
Bescherming tegen automatisch herstarten
Hogere eisen voor noodstopschakelaars
Bij de keuze van de ideale lastscheider is het daarom belangrijk dat deze optimaal voldoet aan alle relevante eisen van IEC/EN 60204-1, d.w.z. dat deze vooral de functie van hoofdschakelaar, beveiliging tegen automatische herstart en het noodstopcircuit combineert.

Elke ontkoppeling van elektrische apparatuur zoals systemen en machines moet worden uitgevoerd met een hoofdschakelaar. Het is daarom verplicht. Stroomonderbrekers en lastscheiders worden het vaakst gebruikt als hoofdschakelaars, omdat ze verschillende functies combineren. Daarom zijn de normen ook geregeld in verschillende IEC/EN-regelgeving. Ze zijn onderverdeeld in isolatorkarakteristieken (apparaatnorm IEC/EN 60947-3) en hoofdschakeleigenschappen (apparaatnorm IEC/EN 60204-1). Een hoofdschakelaar is niet voorgeschreven voor machines met een maximaal vermogen van 16A. Zijn functie in dit vermogens- en spanningsbereik kan worden vervuld door een eenvoudig “plug and socket”-apparaat

De belangrijkste voorschriften voor hoofdschakelaars in één oogopslag:

Het kan zijn dat alleen de schakelaarposities AAN en UIT staan.
Als de hoofdschakelaar in de OFF-stand staat, moet deze ook vergrendelbaar zijn.
De TRIPPED-positie wordt niet beschouwd als een extra schakelaarpositie en is toegestaan.
Hiervoor moeten de isolerende eigenschappen al verzekerd zijn met de hoofdcontacten open in de TRIPPED-positie.
Hoofdschakelaars mogen niet vergrendelbaar zijn in de TRIPPED-stand.
Onze hoofdschakelaars werken met nominale stromen volgens AC-21A. Ze kunnen worden gebruikt in de industrie, de handel en de bouwsector. U kunt ook varianten krijgen van 16A tot 250A.

Vooral de vergrendelbaarheid van de hoofdschakelaar in de UIT-stand is elementair, onder andere om te voorkomen dat de machine per ongeluk wordt ingeschakeld door het bedienend personeel, bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden aan de machine. De TRIPPED-positie is optioneel, maar heeft het grote voordeel dat het mogelijk is om van een afstand te zien of de schakelaar is geactiveerd, bijvoorbeeld door een kortsluiting.

Omdat de machinebesturingen zeer individueel zijn opgebouwd, worden vooral de eisen voor een optimaal gebruik van het montagevlak en een gunstige geleiding van de hoofdaansluiting voorgeschreven. Er zijn ook aanbevolen installatiehoogtes speciaal voor machinebesturingen. De kleuren van de handgrepen en de schakelaar zijn ook voorgeschreven. Ze mogen en moeten alleen in rood en geel worden bewaard als de schakelaar een hoofdschakelaar is die ook als noodstopschakelaar kan worden gebruikt.

Gebruik van lastscheiders als hoofd- en noodstopschakelaar - welke eisen zijn van toepassing?

Als de lastscheider wordt gebruikt als hoofdschakelaar voor de noodstop- of noodstopfunctie, d.w.z. als paniekschakelaar / noodstopschakelaar, zijn er enkele technische en externe voorschriften waaraan hij moet voldoen in vergelijking met de besturingscircuits en de functie als lastscheider of lastschakelaar. De bedieningselementen moeten bijvoorbeeld in rood en geel worden bewaard. Als het daarentegen geen noodstopschakelaar is, kunnen de aandrijvingen ook zwart of grijs zijn.

Eisen voor hoofdschakelaars:
voor elke voeding moet een handbediende hoofdschakelaar aanwezig zijn.
Bij gebruik van twee of meer hoofdschakelaars moeten veiligheidsvergrendelingen worden gebruikt.
omdat hoofdschakelaars toegestaan zijn:
Schakelaars met scheidende eigenschappen volgens IEC/EN 60947-3
Stroomonderbreker met hulpcontact
Stroomonderbrekers volgens IEC/EN 60947-2 geschikt voor uitschakeling volgens IEC/EN 60947-3
mag slechts één AAN- en één UIT-stand hebben, die op hun beurt duidelijk met 0 en I moeten worden gemarkeerd.
Bovendien is een ontgrendelingspositie toegestaan, maar niet verplicht.
Zichtbare isolatieafstand of positie-indicator die niet in de UIT-stand kan blijven staan en vergrendeld kan worden zolang niet alle contacten daadwerkelijk veilig geopend zijn.
Als de gebruikte hoofdschakelaar geen gecombineerde noodstopschakelaar is, mag de buitenste handgreep niet rood zijn (aanbeveling zwart of grijs).
moet kunnen worden vergrendeld in de uit-stand
alle actieve geleiders moeten worden losgekoppeld van de netaansluiting. Alleen in TN-systemen kan de nulleider worden losgekoppeld of niet worden losgekoppeld van de netaansluiting.
het breekvermogen moet voldoende zijn om de stroom van de grootste vergrendelde motor te onderbreken, samen met de som van de bedrijfsstromen van alle andere motoren en/of belastingen
stroomonderbrekers kunnen worden gebruikt als hoofdschakelaars. Ze moeten dan een apparaat hebben voor handmatige bediening. Handmatig en op afstand sluiten is niet mogelijk in de stand OFF.
Eisen voor hoofdschakelaars die ook als noodstopschakelaar worden gebruikt:
op bepaalde machines kunnen hoofdschakelaars worden gebruikt als noodstopschakelaars
alle bedieningselementen voor lastscheiders die als noodstopschakelaar worden gebruikt, moeten rood zijn.
Als er een achtergrond achter het bedieningspaneel is, d.w.z. een behuizing, moet deze geel zijn op plaatsen waar de stroomonderbreker direct kan worden bediend om hem in geval van nood uit te schakelen. Het moet ook gemakkelijk toegankelijk zijn
Veel lastscheiders hebben extra componenten die het mogelijk maken om bijvoorbeeld handmatig of zelfs autonoom en eventgestuurd op afstand te schakelen in geval van overstromen of spanningsknipperlichten. Onderspanningsuitschakeling is bijvoorbeeld zo’n extra onderdeel.

Voordelen van hoofdschakelaars met onderspanningsbeveiliging

Onderspanningsontspanningen zijn een groot voordeel, vooral wanneer ontgrendelingen op afstand nodig zijn om de veiligheid in de besturing van machines en systemen te verbeteren, evenals de arbeidsveiligheid. Terwijl veel lastscheiders werken met shuntrelais, die alleen bij normaal bedrijf op hun werking worden bewaakt, werkt de onderspanningsrelais volgens het principe van de gesloten circuitstroom. Hij staat dus altijd onder spanning (en daarmee het hele schakelcircuit) en niet alleen als de bedrijfsstroom loopt. Zodra de spanning uitvalt of er bijvoorbeeld een aderbreuk optreedt, opent de hoofdschakelaar met onderspanningsontspanner, d.w.z. onderbreekt de stroomkring. Dit hoge veiligheidsniveau, vanwege de verhoogde gevoeligheid, wordt ook wel “fail safe” genoemd. Dit beschermt ook tegen automatisch herstarten na een stroomstoring en herstel van de spanning, zoals vereist door IEC/EN 60204-1.

Hoofdschakelaars met onderspanningsbeveiliging hebben echter ook een belangrijk nadeel of gevoelig punt, dat met behulp van hulpmiddelen kan worden gecompenseerd. Als hij als hoofdschakelaar wordt gebruikt, tikt hij normaal gesproken de benodigde spanning uit het voedingsnet aan de voedingszijde van de schakelaar. Het gevolg is dat zelfs wanneer de hoofdschakelaar is uitgeschakeld, het triggercircuit nog steeds is aangesloten op een spanning die gevaarlijk is om aan te raken als netspanning. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok. Dit kan echter worden voorkomen door de hoofdschakelaar uit te rusten met een extra 2-polige voorloophulpschakelaar. Na het uitschakelen van de hoofdschakelaar wordt het grootste deel van het ontgrendelingscircuit voor de onderspanningsontgrendeling dus ook ontgrendeld.

Een hoofdschakelaar met onderspanningsbeveiliging is ook voordelig voor de beveiliging tegen kortsluiting. Er moet worden ingepland hoe een trip-circuit moet worden beveiligd tegen kortsluiting. Hier komt de noodstopfunctie met de bijbehorende ontgrendelingscircuits in beeld. Vooral wanneer een zogenaamde noodstopschakeling over de schakelkast en buiten de schakelkast wordt gestuurd, moet deze tegen kortsluiting worden beveiligd. In dit geval moet een beveiligingsinrichting leiden tot een veilige storing – d.w.z. uitschakeling. Terwijl een openingsvrijgave van een shunt ineffectief wordt wanneer een overstroombeveiliging wordt geactiveerd, blijft een onderspanningsvrijgave functioneren. Dit is echter alleen doorslaggevend als het noodstopcircuit ver buiten de schakelkast werkt. Als het uitschakelcircuit daarentegen beperkt blijft tot het smalle gebied rond de hoofdschakelaar, dan kan een kortsluitvaste en veilige bedrading voldoende zijn.

Hoofdschakelaar als kortsluit- en overbelastingsbeveiliging

De term overstroombeveiliging combineert de termen kortsluit- en overbelastingsbeveiliging. Hiervoor zijn overstroombeveiligingen nodig, bijv. automaten, motorbeveiligingsschakelaars of stroomonderbrekers met een overeenkomstige functie. Hoofdschakelaars hebben doorslaggevende voordelen ten opzichte van zekeringen. Zekeringen moeten worden aangeschaft in het land van gebruik. Dit is niet altijd gemakkelijk, zeker niet bij internationaal opererende bedrijven of samenwerkingsverbanden, en daarom hebben fuseless circuits de voorkeur. Deze worden ook aanbevolen in de desbetreffende richtlijnen. Afhankelijk van de spanning moeten in sommige gevallen echter hogere kwaliteitsautomaten worden gebruikt in plaats van de al even geschikte lastscheiders.

Welke soorten lastscheiders biedt B-COMMAND aan?

De afzonderlijke series lastscheiders verschillen vooral in het type installatie of montage en het kleurenschema, omdat noodstopschakelaars in geel en rood moeten worden bewaard, terwijl lastscheiders zonder noodstopfunctie in zwart en grijs worden aanbevolen.

De klant kan kiezen tussen 3-polige en 8-polige versies. Huidige beoordelingen van 10A tot 320A zijn beschikbaar.

Het team van B-COMMAND GmbH heeft een lange geschiedenis op het gebied van besturings- en veiligheidstechniek, met name op het gebied van kraan- en hijstechniek en windenergie. De productie- en verkoopfocus ligt op elektrotechnische producten voor een breed scala aan toepassingen. Vooral de lastscheiders en nokkenschakelaars spelen een belangrijke rol in de elektrotechniek. Sinds 2007 bieden wij met het Eco-Line programma een selectie van hoofdschakelaars aan voor enkele toepassingsgebieden. Met het nieuwe programma zijn we in staat om alle aanvragen en ook alle vereiste goedkeuringen te behandelen. Made in Germany – onze verbintenis. Alle hoogwaardige lastscheiders van het hieronder gepresenteerde programma zijn ontworpen en geproduceerd in Duitsland. Zo zorgen we voor een hoge kwaliteit en korte levertijden voor onze klanten.

Schets van de ordersoorten van de hoofdschakelaars

4-gaten montage: De schakeleenheid wordt direct achter de deur van de behuizing of de schakelkast gemonteerd. De bedieningseenheid wordt aan de voorzijde bevestigd met maximaal 4 schroeven.
Centrale bevestiging: De schakeleenheid wordt direct achter de deur van de behuizing of de schakelkast gemonteerd. De bedieningseenheid wordt aan de voorzijde bevestigd met een standaard gat van 22,5 mm.
Vloermontage: De schakeleenheid wordt op een C-rail aan de onderkant van de behuizing vastgeklikt De bedieningseenheid wordt aan de voorkant bevestigd met maximaal 4 schroeven en wordt met een axiale verlenging op de schakeleenheid aangesloten.

DIN-standaardverdeling: De voorzijde van de besturingseenheid is ontworpen als een inbouwunit voor een verdeler met een 45 mm standaard uitsparing. De schakeleenheid wordt op een C-rail geklikt door middel van een snap-on montage.
Onderspanningsresolutie: De schakelaars bieden bescherming tegen automatisch herstarten na stroomuitval en herstel van de spanning.
Behuizingsvariant: De schakelkast wordt als complete oplossing geleverd als ingekapselde versie De behuizing is uitstekend geschikt voor gebruik buitenshuis en biedt de mogelijkheid tot flexibele kabelgeleiding dankzij de verschillende voorstempelmogelijkheden.
Onze hoofdschakelaars / noodstopschakelaars voldoen zowel aan de eisen voor de netvrijschakeling volgens punt 5.3 als aan de voorschriften voor lastscheidingsschakelaars volgens AC 23 B. Bovendien wordt ook voldaan aan de eisen voor inrichtingen voor noodstops volgens punt 10.7 en inrichtingen voor noodstops volgens punt 10.8. De eisen voor noodstop en noodstop omvatten bijvoorbeeld het feit dat de bijbehorende lastscheiders een positieve opening moeten hebben (IEC 60947-5-1). Voor schakelapparatuur met onderspanningsbeveiliging is in de EN 60947-1 paragraaf 7.2.1.3 de grenswaarde van de onderspanningsbeveiliging vastgelegd, waaraan ook onze hoofdschakelaars voldoen.

Onderspanningsontspanningen die aan een schakelapparaat zijn toegewezen, moeten ervoor zorgen dat het apparaat opent bij een waarde tussen 70% en 35% van de nominale spanning. En dat is ook het geval als de spanning langzaam daalt. Het moet mogelijk zijn het apparaat te sluiten wanneer de voedingsspanning gelijk is aan of hoger is dan 85% van de nominale spanning.

Toepassingsgebieden van de lastscheiders

De lastscheiders worden voornamelijk gebruikt als hoofdschakelaars voor het schakelen en beveiligen van apparatuur en personen, zowel in particuliere als industriële toepassingen. Ze vervullen vooral de taak van het uitschakelen, schakelen van kortsluitstromen, belastingschakelen en het beveiligen van elektrische apparatuur tegen overstroom en personen als bescherming tegen elektrische schokken. Een lastscheider moet ten minste voldoen aan de eisen van gebruikscategorie AC-23B.

Schakelaars kunnen ook worden gebruikt als noodstopschakelaars in privéwoningen, of bijvoorbeeld in de werkplaats of de kamer van de hobbymuzikant om alle stopcontacten tegelijkertijd in en uit te schakelen. Of om een compressor in de garage of werkplaats in te schakelen. Er zijn talloze andere voorbeelden van zowel professionele als eenvoudige systemen voor een hobbyelektricien.

Schakelaar ontkoppelaar 3-polig of 4-polig?

Onze schakelaars zijn verkrijgbaar in 3, 4, 6 of 8-polige versies. Welke versie u nodig heeft, hangt natuurlijk af van de eisen die aan de schakelapparatuur worden gesteld, d.w.z. of alle fasegeleiders of ook de nulgeleiders moeten worden bewaakt en geschakeld. Het aantal geleiders heeft ook een overeenkomstige invloed op de vraag welke versie van de lastscheider u moet gebruiken.

3-polige en 4-polige lastscheiders worden het meest gebruikt. Het doel van een driefasig wisselstroomnet is het vermijden van harmonischen. Als alle stromen in de buitenste geleiders dezelfde stroomsterkte hebben, heffen ze elkaar op door de faseverschuiving in de nulleider. Als deze faseverschuivingen echter plaatsvinden tussen de stromen van de buitenste geleiders, ontstaan er harmonischen, die leiden tot overlappingen in de nulleider, die een hogere stroomsterkte veroorzaken dan de hoogste waarde van de buitenste geleider. Een geleiderbrand kan het resultaat zijn.

In de praktijk komt het vaak voor dat de stromen in de buitenste geleiders niet allemaal dezelfde sterkte hebben en de buitenste geleider asymmetrisch belasten. Dit resulteert in een compensatiestroom op de nulleider. Deze stroomsterkte van de compensatiestroom mag de hoogste stroomsterkte van een buitengeleider niet overschrijden.

3-polige lastscheiders worden gebruikt wanneer de nulleider niet bewaakt hoeft te worden. Dit is het geval wanneer een symmetrisch ontworpen systeem moet worden beschermd.

Als de nulleider naast de fasegeleiders moet worden bewaakt, wordt minimaal één 4-polige lastscheider gebruikt. Dit is het geval wanneer er een ongebalanceerde belasting op de buitenste geleiders is of wanneer er een risico is op harmonischen van de nulleider.

Daarnaast zijn er ook 3-polige lastscheiders die alleen de drie buitenste geleiders bewaken, maar ook de nulleider bij afschuifbelasting loskoppelen. Deze hoofdschakelaars zijn gemarkeerd met 3P+N.

Waarop u moet letten bij de aankoop van een hoofdschakelaar

Waarvoor moet de schakelaar worden gebruikt? Alleen voor handmatige schakeling, bijvoorbeeld als onderhouds- of reparatieschakelaar, of moet deze ook een autonome beveiligingsfunctie in de machinebesturing hebben?
Hoe hoog zijn de spanningen waaraan de hoofdschakelaar wordt blootgesteld? Voor hoge spanningen >250A en hoger wordt het gebruik van een stroomonderbreker in plaats van een lastscheider aanbevolen.
Ontwikkel vóór de aankoop een circuitconcept, bijvoorbeeld om de bescherming tegen kortsluiting van een eventueel noodstopcircuit te plannen. Deze beveiliging is afhankelijk van de plaats waar het schakelcircuit zich bevindt – in de directe omgeving van de schakelkast of ver daarbuiten. Ook de kwestie van de symmetrische of asymmetrische belasting van de buitenste geleiders moet worden opgehelderd. Pas dan kunt u de lastscheider selecteren op basis van de vraag of alleen de fasegeleiders of ook de nulgeleider bewaakt moeten worden.
Er moet ook rekening worden gehouden met de werkomgeving en de druk- of temperatuursomstandigheden! Al onze hoofdschakelaars werken bij een bedrijfstemperatuur tussen -20°C en +50°C.
Als de lastscheider ook als noodstopschakelaar moet functioneren, moet de aandrijving rood en de achtergrond geel zijn.
Goedkeuringen van onze lastscheiders: CE, UL, CSA, VDE, GL, DNV, LLoyd
Verschillende types voor alle toepassingen zijn te allen tijde uit voorraad leverbaar in Hamburg. Meer informatie en productvoorbeelden vindt u in onze catalogus.

B-COMMAND STEUNEN

Heeft u vragen?

Onze medewerkers staan voor u klaar via chat en via het accountformulier en beantwoorden graag al uw vragen.

STUUR ONS UW BERICHT

CONTACTGEGEVENS

B-COMMAND GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Deutschland

040 53 80 92 50
040 53 80 92 86

Volg ons op onze social media kanalen en laat u informeren over nieuwe producten.